Social entity là gì? Tổng hợp thông tin từ A – Z về entity